BEVEZETÉS

Számel-Görőcs Veronika mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.i-joyroom.hu/ weboldalán.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése van jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg az info@i-joyroom.hu e-mail címre vagy bármely elérhetőség egyikére.

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

A Szolgáltató adatkezelésének alapja a felhasználó hozzájárulása, továbbá a GDPR (1) bekezdés b) pontja, a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a GDPR (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése:

„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

II. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet: GDPR)

2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

III. SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ ADATAI:

Weboldal: https://www.i-joyroom.hu/

Üzemeltető:        Számel-Göröcs Veronika Zsanett E.V.

Székhely:        3060 Pásztó, Dózsa György út 41.

Nyilvántartási szám: 52957570

Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adószám: 69281268-1-51

Telefon: +36-30/742-4058

E-mail: info@i-joyroom.hu

IV. DEFINÍCIÓK

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel em rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

V. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az adatközlők hozzájárulásukat visszavonhatják, valamint tájékoztatást kérhetnek a kezelt adatok köréről és felhasználásáról. 

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a jelen pontban felsorolt adatfeldolgozók felé a rögzített célokból továbbítja az általa kezelt adatokat.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

1. HÍRLEVÉL

A hírlevél igényléséhez a Felhasználó külön nyilatkozata szükséges, amelyben feliratkozik a rendszeres hírlevélküldésre. A hírlevél automatikusan kerül megküldésre, ebben a körben adatkezelő adatfeldolgozóhoz továbbítja az adatokat. A hírlevelek az azokban található leiratkozási linken keresztül lemondhatók, lemondás esetén a szolgáltató törli a regisztráció keretében megadott adatokat.

Az adatkezelés célja: a weboldal szolgáltatásinak igénybevétele 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, azonosítószám, a felhasználó számítógépének IP címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

2. MEGRENDELÉS:

Az adatkezelés célja: a weboldal szolgáltatásinak igénybevétele, termékek rendelése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név (cégnév), e-mail cím, lakcím és szállítási cím (székhely), telefonszám, adószám (jogi személy esetén)

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

3. REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés célja: a weboldal szolgáltatásinak igénybevétele, a Felhasználó azonosítása és kapcsolattartás, a felhasználó segítése azzal, hogy nem szükséges minden alkalommal megadni, kitölteni az adatait a rendszerben.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, lakcím és szállítási cím (székhely), telefonszám

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

4. ONLINE FIZETÉS

A fizetési módok – banki átutalás, utánvét, bankkáryta – közül bankkártyás fizetés választása esetén az online fizetés körében megadott adatokat adatkezelő adatfeldolgozóhoz továbbítja. 

Az adatkezelés célja: fizetés dokumentálása

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése érdekében szükséges 

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név (cégnév), lakóhely vagy székhely (ország, megye, település, irányítószám, közterület elnevezése, házszám)

Az adatkezelés időtartama: a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 + 1 év.

Adatfeldolgozó: OTP Mobil Szolgáltató Kft. 

                        Cégjegyzékszám: 01-09-174466

                        Adószám:24386106-2-42

                        Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt.17-19.

                        E-mail:ugyfelszolgalat@simple.hu

                        Telefonszám: 06 1 3666 611

5. SZÁMLAKIÁLLÍTÁS

A számla a szamlazz.hu weboldalon keresztül kerül kiállításra a Szolgáltató által. A számlakiállítás körében adatkezelő az adatokat adatfeldolgozóhoz továbbítja. A számlákat adatfeldolgozó állítja ki és tárolja elektronikusan. A számlákat könyvelő dolgozza fel adatkezelő adóbevallási kötelezettsége teljesítése érdekében, erre tekintettel az eljáró könyvelő adatfeldolgozóként jelenik meg. 

Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként. 

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

A kezelt adatok köre: név (cégnév), e-mail cím, lakcím és szállítási cím (székhely), telefonszám, adószám (jogi személy esetén), számlakiállítás időpontja

Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kft. (számlázz.hu weboldal)

székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. 

cégjegyzékszám: 01-09-303201

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

adószám: 13421739-2-41

Adatfeldolgozó: Proactive Bookkeping Kft. 

                        székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 75/A 

cégjegyzékszám: 01-09-305721

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

adószám: 26170770-1-42

Az adatkezelés időtartama: a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 + 1 év.

6. SZÁLLÍTÁS

Házhozszállítás és FoxPost automatából történő átvétel esetén adatkezelő adatfeldolgozóhoz továbbítja az adatokat a kézbesítés sikeressége érdekében.

Az adatkezelés célja: a megrendelt termék vásárláshoz történő eljuttatása 

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése érdekében szükséges

A kezelt adatok köre: név (cégnév), lakcím és szállítási cím (székhely), telefonszám, megrendelés értéke

Adatfeldolgozó: Foxpost Zrt.

székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

cégjegyzékszám: 10-10-020309

nyilvántartó hatóság: Egri Törvényszék Cégbírósága

adószám: 25034644-2-10

Adatfeldolgozó: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

cégjegyzékszám: 13-09-111755

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

adószám: 12369410-2-44

7. ÜGYFÉL-LEVELEZÉS

Amennyiben a szolgáltatások igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.  Az üzemeltető a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 2 év múlva elteltével törli.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket tárolja, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

Az adatkezelés célja: kapcsolatteremtés az adatközlővel 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: e-mail cím, önként megadott személyes adatok

8. ADATBÁZIS KÉSZÍTÉS

Adatkezelő a beérkezett megrendelésekről adatbázist vezet a visszakereshetőség és az esetleges hibaelhárítások kezelése érdekében.

Az adatkezelés célja: a megrendelések nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett – megrendelés elküldésével történő – hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, megrendelő jogcíme (természetes vagy jogi személy), név (cégnév), e-mail cím, lakcím és szállítási cím (székhely), telefonszám, adószám (jogi személy esetén), megrendelés értéke, fizetési és szállítási mód, rendelés időpontja

Adatkezelő az adatbázis elkészítésére, fenntartására és írásos engedélye alapján az adatbázisban módosítások, törlések, lekérdezések végrehajtására megbízott személy adatfeldolgozónak minősül.

Adatfeldolgozó: Számel-Göröcs Veronika Zsanett E.V.(üzemeltető)

székhely: 3060 Pásztó, Dózsa György út 41.

nyilvántartási száma: 52957570

Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adószám:   69281268-1-51

9. AZ ADATKEZELŐ HONLAPJÁNAK COOKIE-KEZELÉSE

Az ún. „sütik” információiból nem lehet a személyt azonosítani, azonban olyan adattartalmakat hordoznak, amely segítségével az adott weboldal a felhasználói igények mentén alakítható. 

A weboldal a következő „sütiket” használja:

  • „munkamenet sütik”: a weboldal alapvető funkcióinak megfelelő működéséhez szükségesek, lehetővé teszik a látogató által az adott oldalon végzett tevékenységek megjegyzését. Ezen adatok kezelésének célja a weboldal működésének garantálása, ezek tárolásához nem szükséges a Felhasználó előzetes hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a honlapok látogatásának befejezéséig, más esetben maximum 10 évig tart.

  • „analitikai sütik”: a weboldal teljesítmény értékelését segítik, a tapasztalatok alapján a felhasználói élmény fejleszthető.

  • „funkcionális sütik”: növelik az oldal funkcionalitását azáltal, hogy néhány információt tárolnak az Ön beállításairól (pl.: lehetséges nyelvi változatok kezelése).

  • „harmadik félhez kapcsolódó sütik”: egyes szolgáltató partnerek remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják. Érdekességek, hasznos tartalmak és látványos videók is megjelenítésre kerülhetnek oldalainkon. Ezek jellemzően a Facebook és YouTube oldalairól származnak. A weboldalba kerülő ilyen jellegű tartalmak tartalmazhatnak különböző sütiket harmadik féltől, teljesen azonos módon, mint amikor Ön a Facebook vagy Youtube videómegosztó oldalát látogatja vagy használja. A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.  A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében (A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/  címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől).

10. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A Szolgáltató fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

VI. TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ

Név: BlazeArts Kft.         

Székhely:         6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.

E-mail: info@forpsi.hu 

A tárhelyszolgáltató székhelyén található a szerver, amelyen az adatkezelő az adatok tárolását végzi, a tárhelyszolgáltató társaság a megfelelő fizikai és informatikai védelemről gondoskodik.

VII. ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását, továbbá tiltakozhat a személyes adat kezelése ellen az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Az érintett kérheti továbbá az adatkezelés korlátozását. Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja, kivéve azon adatok tekintetében, amelyeket adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján kezel. Az érintettet megilleti az adathordozás joga, azaz kérheti adatainak továbbítását másik adatkezelő részére.

Az érintett kérelmére az üzemeltető tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabály mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az üzemeltető a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Az üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatot az adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítéssel jár. 

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

2. Ha az adatvédelmi incidens bekövetkezett és az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közli a kapcsolattartó elérhetőségét a valószínűsíthető következményeket és az adatkezelő által megtett intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni a következő esetekben:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy azérintett jogaira és szabadságaira jelentett, az említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Az adatvédelmi incidensről az adatkezelőnek a jogszabályban meghatározott esetekben tájékoztatnia kell az adatvédelmi hatóságot.

3. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

4. Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendeletek megsértése esetén, vagy ha nem

teljesítette az adatkezelő valamely kérését, akkor a bírósághoz fordulhat az adatkezelővel szemben.

 

VIII. JOGI NYILATKOZAT

Azzal, hogy látogatja a Szolgáltató által üzemeltetett www.i-joyroom.hu  domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vásárlója a Szolgáltatónak. 

Számel-Görőcs Veronika Zsanett E.V